POLITYKA PRYWATNOŚCI ULTIMA RATIO.

 

Polityka prywatnosci.pdf

 

Szanując i przestrzegając prawa Użytkowników do prywatności, poniżej znajdują się informacje istotne dla użytkowników na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach platformy Ultima RATIO. a także, w jaki sposób platforma Ultima RATIO. dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

 

I. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż przetwarzamy dane osobowe Użytkowników.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, jest właściciel Ultima RATIO., Causa Finita S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-310) Al. Tadeusza Rejtana 36 (dalej: „Administrator”). 

Dane kontaktowe Administratora: 
+48 17 858 10 55. 
Mail: biuro@ultimaratio.pl
 

II. POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRAWNIE UZASADNIONY CEL, JEŚLI WYSTĘPUJE
Przetwarzanie przez Administratora danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Umożliwienie użytkownikom weryfikacji tożsamości i podpisywania dokumentów online, sprawdzanie wiarygodności finansowej kontrahentów, ubezpieczanie wierzytelności, wzywanie dłużników do zapłaty, ujawnianie danych dłużników w biurach informacji gospodarczej, prowadzenie bezpiecznych rozmów z innymi użytkownikami oraz pozasądowe rozwiązywania sporów przez Internet.

prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f RODO Posiadanie wymaganych prawem informacji o statystykach spraw z zakresu pozasądowego rozwiązywania sporów przez Internet
W celu informowania użytkowników ich o istotnych wydarzeniach na platformie Ultima RATIO. (np. planowanych pracach konserwacyjnych), o nowych funkcjonalnościach, o zmianach w funkcjonalnościach już istniejących, o zmianach w planach Premium, o nabyciu planów Premium przez użytkowników lub/i ich znajomych, o nowych materiałach informacyjnych opublikowanych na temat praktycznych aspektów korzystania z narzędzi Ultima RATIO., w celach marketingowych.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO  
W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji i danych oraz w celu udostępnienia danych sądom powszechnym oraz innym organom w zakresie określonym przepisami prawa. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP oraz adres zamieszkania. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • innym użytkownikom Ultima RATIO. w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania danego celu przetwarzania danych
 • firmom współpracującym z Administratorem danych w zakresie hostingu oraz utrzymania i rozwoju platformy
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania danych przez okresy wskazane przepisami prawa.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Dane pozyskane w ramach procedur związanych z podpisywaniem dokumentów, weryfikacji wiarygodności finansowej przedsiębiorców, weryfikacji danych z ewidencji PESEL, ubezpieczania wierzytelności, rozmów oraz postępowań arbitrażowych i mediacyjnych Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ich pozyskania
Dane dla celów marketingowych W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdej osobie, której dane dotyczą, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez użytkownika danych jest niezbędne do zarejestrowania się w systemie, umożliwienia weryfikacji jego tożsamości, podpisywania dokumentów zaawansowanym podpisem elektronicznym, również z zastrzeżeniem że dany dokument może podpisać wyłącznie osoba o wskazanym numerze PESEL, sprawdzania wiarygodności finansowej firm, weryfikacji danych z ewidencji PESEL, ubezpieczania wierzytelności, wzywania do zapłaty i wprowadzania danych do biur informacji gospodarczych, prowadzenia rozmów i uczestnictwa w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych. 

Jeżeli użytkownik odmówi podania danych, możemy odmówić rejestracji.

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@ultimaratio.pl.
 

III. POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z platformy Ultima RATIO. do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.

A. DEFINICJE

 1. Serwis – platforma internetowa Ultima RATIO., działająca pod adresem http://www.ultimaratio.pl
 2. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 3. Administrator - Causa Finita S.A. z siedzibą w Rzeszowie, prowadząca działalność pod adresem: (35-310) Al. Tadeusza Rejtana 36, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8133728880, o nadanym numerze REGON: 365593738, o nadanym numerze KRS: 0000640290, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach użytkownika;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 5. Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 6. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

B. RODZAJE COOKIES

 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

C. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Mechanizmy składowania i odczytu. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 3. Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

D. CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 2. Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookie do celów ułatwienia logowania się Użytkowników w Serwisie.
 3. Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 4. Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 5. Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

E. SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: 

 • Google Analytics,
 • Facebook,
 • LinkedIn

F. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie żądać zmiany ustawień dotyczących zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

G. WYMAGANIA SERWISU

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

H. ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.