Informacje dla konsumentów

(Sekcja nie dotyczy spraw arbitrażowych B2B prowadzonych przez Centrum)

Centrum prowadzi postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, polegające na:

 • umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
 • przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;

Oznacza to, że Centrum prowadzi postępowania mediacyjne, których wynik nie jest dla stron wiążący. Niemniej jednak, jeżeli Przedsiębiorca nie zastosuje się do przedstawionej przez mediatora propozycji rozwiązania sporu, Centrum może anulować subskrypcję usług mediacyjnych albo odmówić jej przedłużenia. Oznaczać to będzie brak możliwości dalszego oferowania przez przedsiębiorcę swoim klientom pozasądowego rozwiązywania sporów w ramach Centrum.

Centrum prowadzi Postępowania w sprawach wynikających z umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponadto, Centrum prowadzi postępowania w sprawach z rękojmi i niezgodności towaru z umową niezależnie od miejsca dokonania transakcji, usług świadczonych przez Internet a także spory wynikające z umów pomiędzy klientami a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami z umów z zakresu rynku finansowego, ubezpieczeń, telefonii komórkowej, telewizji kablowej i dostawy mediów.

Centrum Rozwiązywania Sporów Ultima RATIO. jest elektronicznym ośrodkiem mediacyjno - arbitrażowym, w którym postępowania toczą się w wyłącznie online, na dedykowanej platformie informatycznej. Z tego faktu wynikają dla stron liczne udogodnienia, związane z brakiem potrzeby osobistej obecności w ośrodku mediacyjnym ani fizycznego dokonywania czynności związanych ze sprawą. Postępowanie można zatem prowadzić bez wychodzenia z domu, a czynności dokonywać o każdej porze, i w dowolnym miejscu na świecie.
Do szczegółowych udogodnień, służących konsumentom w postępowaniach mediacyjnych przed Centrum, zaliczają się następujące rozwiązania:

 • Konsument nie musi martwić się koniecznością pisania pism prawnych. Wystarczy, że wskaże swoje argumenty w specjalnie w tym celu przygotowanym polu edycyjnym, a nasz system informatyczny automatycznie przygotuje pismo za niego;
 • Konsument nie musi obawiać się stresu i nerwów związanych z bezpośrednią konfrontacją z przedsiębiorcą i jego prawnikami. Całość postępowania toczy się online, na specjalnie zaprojektowanej platformie elektronicznej;
 • Konsument może przygotowywać i nagrywać własne oświadczenia na wideo lub audio (na przykład telefonem komórkowym) i prezentować je drugiej stronie i mediatorowi online - na profilach spraw;
 • Konsument może kręcić filmy, nagrywać oświadczenia audio albo robić zdjęcia i prezentować je drugiej stronie i mediatorowi onilne - na profilach spraw;
 • Konsument porozumiewają się z mediatorem i drugą stroną za pośrednictwem dedykowanego danej sprawie, wygodnego i nie zmuszającego do natychmiastowej reakcji czatu. Rozmowy na czatach spraw są rejestrowane i monitorowane przez mediatorów. Przedsiębiorcy nie wycofają się więc ze słownych deklaracji ani nie sprowokują konsumenta.

Centrum rozpoznaje spory zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Regulaminem Centrum Rozwiązywania Sporów. Regulamin możesz pobrać w sekcji "Do pobrania" poniżej. Centrum nie odwołuje się do pozaprawnych systemów norm, a zasady słuszności czy też inne klauzule generalne stosuje jedynie posiłkowo.

Postępowania prowadzone są w języku polskim.

Konsument może wycofać się z rozmowy oraz postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Centrum może odmówić rozpoznania sporu w następujących sytuacjach:

 • przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objętych właściwością Centrum
 • spór jest błahy, bezzasadny lub przeprowadzenie postępowania spowoduje nieproporcjonalne uciążliwości dla drugiej strony
 • wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 10 EURO (w przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia rozpoczęcia postępowania
 • spór jest aktualnie rozpatrywany lub był uprzednio rozpoznany przez inny podmiot zajmujący się pozasądowym rozwiązywaniem sporów lub przez sąd powszechny
 • w ocenie mediatora lub arbitra, przeprowadzenie postępowania w istotny sposób zakłóciłoby efektywne funkcjonowanie Centrum lub/i Sądu Polubownego

Mediatorami Centrum są osoby posiadające wykształcenie prawnicze, wpisane na listy mediatorów sądowych przez prezesów właściwych sądów okręgowych.

Koszty prowadzonych postępowań pokrywane są z opłat subskrypcyjnych, uiszczanych przez przedsiębiorców oferujących klientom możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów w ramach Centrum. Dla konsumentów postępowania są bezpłatne.

Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest tutaj.

Adres strony:
ec.europa.eu

Dane kontaktowe Sądu:


„Ultima Ratio”
Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
ul. Rydygiera 17/U01, 01-793 Warszawa

Adres poczty elektronicznej Sądu: kontakt@ultimaratio.pl

Centrum nie może na razie określić średniego czasu trwania postępowania w sprawach konsumenckich. Niemniej Regulamin Sądu Polubownego zakłada, że wyroki zapadają nie później, niż w 3 tygodnie od daty wniesienia pozwu.

Centrum nie prowadzi takich statystyk.